header2.jpg, 252kB

Česká republika má jednu z nejhustších sítí železnic na světě. Lokální trasy jsou pro nerentabilitu opouštěny, stejně jako některé úseky hlavních tras z důvodů modernizace a napřimování. Mezi stále populárnější využití těchto opuštěných úseků tras patří jejich transformace na cyklostezky. Původní násep železnice zůstává zachován, pouze se odstraní koleje a vytvoří nový asfaltový povrch. Tato úprava konzervuje násep železnice a je tedy v budoucnu teoreticky možný návrat k železniční dopravě.

Pro cyklisty jsou tyto nové trasy pohodlné, neboť na rozdíl od silnic, původní železniční trasy dodržovaly mírný podélný sklon. Rovněž zde nehrozí dopravní nehody – srážky s automobily, které se na nich přirozeně nevyskytují. Jedná se tedy o velmi zajímavý příspěvek pro zvýšení bezpečnosti cyklistů, ale též zdroj lokální turistiky, neboť některé trasy mají atraktivní okolí.

V následující webové mapové aplikaci jsme připravili přehled všech dosud vybudovaných drážních cyklostezek v České republice.

WEBOVÁ MAPOVÁ APLIKACE

The Czech railway network ranks among the densest in the world. Local tracks have been abandoned due to low rentability as well as certain parts of primary tracks due to modernization and the need for straightening. These abandoned tracks are often transformed into railtrails for cycling purposes. The original railway embankment is untouched, only the rails are removed and a new asphalt surface is laid down. This arrangement preserves the embankment and therefore the railways transport can theoretically be reopened in the future.

The railtrails are comfortable for cyclists, in contrast to roads due to the low longitudinal slope of the railways. Traffic crashes with cars cannot occur, of course, as motor traffic is not allowed there. Railtrails are therefore an interesting contribution to cycling safety and a source of local tourism as many of them have attractive surroundings.

An overview of completed railtrails in the Czech Republic is presented in a web-map application.

WEB MAP APPLICATION

mapa.jpg, 168kB